Ambio har gjennom de senere år bygget opp en anselig kompetanse innen området drikkevannsforsyning offshore. Selskapet utviklet for en tid tilbake det web-baserte drikkevannskurset: “Rent vann på offshore innretninger”.

Kurset er tilpasset både sykepleiere og driftspersonell som har ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til drikkevannsforsyningen. Kurset kan tas på norsk eller engelsk.

Vi tilbyr nå også det klasseromsbaserte drikkevannskurset «Dagskurs i drikkevannsbehandling».

Dagskurs i drikkevannsbehandling

Ambio Ingeniørtjenester tilbyr et klasseromsbasert kurs i offshore drikkevannsbehandling, med spesielt fokus på praktiske øvelse og dialog mellom kursholder og deltager. Kursets varighet er 7 timer og kursdeltagere vil motta et innbundet fullverdig kompendium i drikkevannsbehandling.

 • Teori; deriblant vha. fremvisning av 3Dmodell og gjennomgang av drift av: Revers osmose, evaporator, klordosering, alkaliseringsfilter, partikkelfilter, kullfilter og UV-anlegg
 • Teori og fremgangsmåte for desinfeksjon av tanker og ledningsnett ved hjelp av klor
 • Praktisk og teoretisk gjennomgang av bakteriologisk, fysisk og kjemisk og årlig prøvetaking
 • Teori og praktisk gjennomgang av klormåler, pH-meter, konduktivitetsmåler og fargetallsmåler
 • Gjennomgang av de vanligste problemene knyttet til teknisk vannbehandling offshore der mulige årsaker og korrigerende tiltak diskuteres
 • På forhånd innsendte problemstillinger og spørsmål diskuteres i plenum

Ambio-3

Her kommer informasjon om vårt web-baserte drikkevannskurs:

Rent vann på offshore innretninger

Målet med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med drikkevann offshore, kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge. Kurset gir en beskrivelse både av behandlingsmetoder brukt på land, innretninger og fartøy.

Fullført kurs vil tilfredsstille krav til kompetanse i drikkevannsbehandling både i forhold til Skipskontrollens regelverk, Sjøfartsdirektoratets regelverk relatert til flytende innretninger, samt HMS-regelverket relatert til petroleumsindustrien. Fullført kurs vil være gyldig i 4 år.

Kursets innhold er basert på gjeldende lover og forskrifter i tillegg til veiledere utgitt av ansvarlige myndigheter for drift av drikkevannssystemer offshore. I tillegg er generelle driftserfaringer på tilsvarende anlegg og utstyr til samme formål lagt til grunn.

Drikkevannskurset inneholder følgende kapitler:

 1. Regelverk og forvaltning
 2. Drikkevann fra kilde til forbruker
 3. Vannkvalitet
 4. Filtrering og korrosjonskontroll
 5. Desinfisering
 6. Produksjonsanlegg offshore
 7. Bunkring av drikkevann
 8. Prøvetaking, analyser og rapportering
 9. Tiltak ved overskridelser av grenseverdier
 10. Drift og vedlikehold av produksjonsutstyr
 11. Drift og vedlikehold av distribusjonsnettet
 12. Feilkilder, feilsøking og feilretting
 13. Risikofaktorer
 14. Styringssystem

Det er en test etter hvert av kapitlene, der deltakerne må svare riktig på minimum 70 % av spørsmålene for å bestå. Man får tre forsøk til å bestå hver test. Kursdeltakerne må bestå alle testene for å fullføre kurset og motta kursbevis. Dersom man ikke består en test etter tre forsøk vil man ikke bestå kurset. Det vil da være én mulighet til å resette lisensen og starte helt forfra igjen.

Følgende kilder er brukt:

 • Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
 • Veilederen Vannrapport 119: «Nok, godt og sikkert drikkevann offshore»
 • HMS-forskriftene:

o    Rammeforskriften

o    Styringsforskriften

o    Innretningsforskriften

o    Aktivitetsforskriften

 • Forskrift om drikkevannsanlegg og drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger
 • Veilederen Vannrapport 115: “Forebygging av legionellasmitte”

Les mer om Ambio her