Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdens sikreste og reneste. Hver dag, året rundt, har Kystverket folk i aksjon for å oppnå dette.

Med sine om lag 1100 ansatte er ikke Kystverket noen gigant i statsapparatet, men oppgaven er stor; Norge har verdens nest lengste kyststripe. Den er over 100 000 km, noe som er to og en halv gang rundt ekvator. Bare Canada har lenger kystlinje.

Kysten og det maritime er sannsynligvis den viktigste faktoren for at Norge har blitt den nasjonen vi er i dag. Og det er på disse fundamentene at også fremtiden vår skal bygges.

Å jobbe med merking av farledene er utfordrende arbeid. Her er mannskapet på OV ”Skomvær” i ferd med å få på plass et sjømerke i Sørfjorden i Nordland. (Foto: Kystverket)

Å jobbe med merking av farledene er utfordrende arbeid. Her er mannskapet på OV ”Skomvær” i ferd med å få på plass et sjømerke i Sørfjorden i Nordland. (Foto: Kystverket)

Vi er stolte av kysten vår. Norskekysten er ikke bare blant de vakreste i verden – den er også blant de mest værharde og utfordrende. Å sikre trygg og effektiv ferdsel i norske farvann er derfor en stor og viktig oppgave for Kystverket.

Oppgaven løses både ved å skape en god maritim infrastruktur, med effektive og trygge farleder mellom havnene, og gjennom moderne tjenester som sørger for at fartøyene har de beste forutsetninger for å ferdes i disse farledene. Et godt regelverk for sjøferdselen er også viktig for den trygge ferdselen.

Kystverket har blant annet ansvaret for:

–       Utvikling og vedlikehold av farleder og fiskerihavner
–       Fyr- og merketjenester
–       Trafikksentraltjenester
–       Lostjenester
–       Meldingstjenester og navigasjonsvarsel, som for eksempel AIS, vindvarsling, bølge- og strømvarsling og istjenesten
–       Statlig beredskap mot akutt forurensning
–       Planmedvirkning og myndighetsutøvelse etter havne- og farvannsloven, losloven, og delar av forurensningsloven, svalbardmiljøloven og plan- og bygningsloven
–       Utredning og transportplanlegging
–       Havnesikkerhet (ISPS)

Vi jobber for at forutsetningene for en trygg og effektiv sjøferdsel skal være så gode som mulig. Skulle uhellet likevel være ute ivaretar altså Kystverket statens beredskap mot akutt forurensning. Det omfatter den norske oljevernberedskapen, som blir regnet for å være verdensledende.

"Oljevern 03" samler opp olje ved "Crete Cement", da den grunnstøtte ved Fagerstrand i 2008. (Foto: Kystverket)

“Oljevern 03” samler opp olje ved “Crete Cement”, da den grunnstøtte ved Fagerstrand i 2008. (Foto: Kystverket)

Det er krevende, utfordrende, og ikke minst interessante oppgaver Kystverket har fått ansvaret for å løse. De innebærer at vi er representert langs hele vår lange kyst. I Kystverkets rekker finner man en enorm bredde i oppgaver, og en minst like stor variasjon av faglige kvalifikasjoner. Vi har blant annet loser, trafikkledere, ingeniører, økonomer, jurister, nautikere, kommunikatører, mekanikere, stuerter, elektrikere, maskinister, samfunnsvitere, faglærte innen IKT, elektro, arkiv, miljø, beredskap, administrasjon, personal og ledelse, for å nevne noen. Og vi har stadig behov for nye krefter. På grunn av pensjon og overgang til andre jobber blir det årlig ansatt om lag 70 nye i etaten. Kanskje har vi behov for noen med akkurat dine kvalifikasjoner? Følg med på kystverket.no/jobb

Losen tilfører fartøyenes mannskap nødvendig farvannskunnskap. Lostjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året. (Foto: Helge Skodvin/Kystverket)

Losen tilfører fartøyenes mannskap nødvendig farvannskunnskap. Lostjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året. (Foto: Helge Skodvin/Kystverket)

 

Kvitsøy sjøtrafikksentral er en av fem sjøtrafikksentraler som overvåker skipsbevegelsene langs kysten vår. (Foto: Haakon Nordvik/Kystverket)

Kvitsøy sjøtrafikksentral er en av fem sjøtrafikksentraler som overvåker skipsbevegelsene langs kysten vår. (Foto: Haakon Nordvik/Kystverket)

 

Kystverkets hovedmål:

  1. Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosetningsmønsteret.
  2. Det skal ikke forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.
  3. Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet.
  4. Hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder og på norsk territorium.